Statika stavieb

Komplexné projekty stavieb

Realizácie stavieb

Statika stavieb

Kompletná projekčná a konzultačná činnosť pri navrhovaní a posudzovaní nosných konštrukcií stavieb. Projekty nosných konštrukcií spracujeme tak, aby vyhovovali predstavám nášho zákazníka, spĺňali požiadavky aktuálne platných technických noriem a predpisov, boli realizovateľné, stabilné, bezpečné a zároveň hospodárne a ekonomické.

Poskytujeme:

odborné statické konzultácie a poradenstvo ohľadom nosných konštrukcií

diagnostiku a posúdenie existujúcich nosných konštrukcií

statické posudky a výpočty – statickú a dynamickú analýzu nosnej konštrukcie

vypracovanie projektov nosných konštrukcií– projekt pre stavebné povolenie (DSP), tendrovú dokumentáciu (TD), realizačný projekt (RP)

vypracovanie výrobnej dokumentácie – prefabrikovaných alebo oceľových nosných konštrukcií

predstatiku – spracovanie predbežného návrhu nosnej konštrukcie za účelom stanovenia predbežných nákladov na jej realizáciu

optimalizáciu – navrhnutej nosnej konštrukcie, za účelom úspory investičných nákladov pri realizácii

autorský stavebný dozor – pri realizácii nosnej konštrukcie

DSC_6036

Zameriavame sa na:

základové konštrukcie – plošné základy (pásy, pätky, dosky), hĺbkové základy (pilóty, mikropilóty), oporné steny, kotvenia nestabilných svahov, podchytávanie existujúcich základov,

oceľové konštrukcie – montované alebo zvárané konštrukcie halových objektov, administratívnych budov, športových stavieb, priemyselných stavieb, mostov, vlekov, telekomunikačných stožiarov a.i.

monolitické železobetónové konštrukcie – stenové alebo stĺpové nosné systémy, pozemných stavieb – bytových domov, hotelov, administratívnych budov

prefabrikované železobetónové konštrukcie – s mäkkou výstužou alebo predpäté konštrukcie výrobných a skladových hál, obchodných centier

drevené konštrukcie – návrhy a posudzovanie krovov pozemných stavieb, zrubové alebo montované drevené stavby, halové drevené objekty s lepenými nosnými prvkami

murované konštrukcie – nové i existujúce, posudzovanie historických klenieb, nosných pilierov, suterénnych stien

Komplexné projekty stavieb

Pre investora stavby poskytujeme aj komplexnú projekčnú činnosť celej stavby vrátane všetkých profesií od úvodnej architektonickej štúdie až po projekt skutočného vyhotovenia stavby. Náš team kreatívnych architektov a inžinierov sa vždy snaží o maximálnu možnú diskusiu so zákazníkom za účelom pochopenia jeho investičného zámeru a následne jeho zreálnenie od prvotného návrhu až po kolaudáciu stavby.

Poskytujeme:

úvodné konzultácie ohľadom investičného zámeru

architektonickú štúdiu – hmotový a dispozičný návrh objektu vrátanie vizualizácie

dokumentáciu pre územné rozhodnutie – pre potreby územného konania, obsahuje osadenie objektu na pozemok, napojenie na inžinierske siete vrátane kapacitných požiadaviek, jednoduché pôdorysy, rezy, pohľady

projekt pre stavebné povolenie – pre potreby stavebného konania za účelom vydania stavebného povolenia, obsahuje podrobnejšie riešenie stavby

realizačný projekt – pre samotnú realizáciu stavby, obsahuje presné projekty stavby vrátane všetkých detailov a výkazov materiálov

stavebný dozor – kontrola správnosti realizácie stavby

projekt skutkového vyhotovenia – so zapracovanými zmenami vzniknutými počas výstavby

DSC_6049

Zabezpečíme:

inžiniersku činnosť – vybavenie všetkých potrebných vyjadrení dotknutých orgánov a inštitúcii pre potreby územného a stavebného konania, resp. pre kolaudáciu stavby

geologický prieskum územia – potrebný ako podklad pre projektové práce

geodetické práce – zameranie pozemku (výškopis, polohopis), vytýčenie stavby, geometrické plány

Realizácie stavieb

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus pellentesque nisi vitae ipsum lacinia eleifend. Integer consequat porta nulla, sagittis interdum nibh faucibus a. In ut diam semper, suscipit mauris eu, auctor nisl. Donec eget velit nibh. Donec a pharetra urna. Donec vitae bibendum purus. Proin in neque sed risus iaculis feugiat.

Z našej ponuky:

ponúkame výstavbu menších stavieb

rodinné domy

penzióny

administratívne budovy

bytové domy

prestavby bytov

rr8